۱۶
مرداد
۱۳۹۷

فرم های کارت ۵۰۰ عددی راه اندازی شد

در راستای بها دادن به نیازهای مشتریان و همچنین کمک به افزایش توان خرید مصرف کننده نهایی فرمهای کارت ویزیت ۵۰۰ عددی با چاپ معمولی و فوری راه اندازی شد.

     لمینیت براق                                            لمینیت مات                                      سلفون براق                                                سلفون مات
معمولی ۶۸/۰۰۰ تومان                     معمولی ۸۷/۰۰۰ تومان                   معمولی ۳۲/۰۰۰ تومان                           معمولی ۳۲/۰۰۰ تومان
فوری ۹۸/۰۰۰ تومان                          فوری ۱۵۰/۰۰۰ تومان                      فوری ۴۷/۰۰۰ تومان                              فوری ۴۷/۰۰۰ تومان

جلب رضایت و تأمین خواسته های مشتریان هدف ماست.

ارسال شده توسط اپراتور سامانه